Hiểu Coding to Interface là gì?

Mục tiêu

Thông qua một demo nhỏ sử dụng Laravel Framework giúp hiểu rõ hơn về cách thiết kế kiến trúc hệ thống website dễ bảo trì, theo tiêu chuẩn “Coding to Interface”, hay nôm na là “Dependency Injection”.

Định nghĩa

Theo võ lâm giang hồ

Các module cấp cao không nên phụ thuộc vào module cấp thấp và ngược lại, tất cả chỉ nên phụ thuộc vào INTERFACE.

Thần chú cần nhớ

CLASS CONCRETE nào implement INTERFACE nào thì binding INTERFACE đó vào CLASS CONCRETE đó.

Mô tả demo

Chúng ta sẽ triển khai chức năng gửi thông báo cho user, trong việc thông báo này sẽ bao gồm hai thứ: gửi mail, gửi sms.

Phương pháp chính luôn hiệu quả trong lập trình là chia để trị, ở đây chúng ta không dồn tất cả các tính năng gửi mail, gửi sms, … vào chung một hàm, một class, vậy thì làm thế nào để tách bạch từng chức năng, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chạy tất cả chức năng được yêu cầu cùng một lượt?

Triển khai

Đăng ký Service Provider

Tạo class NotifyServiceProvider theo path sau: app/Providers/NotifyServiceProvider.php

Tiếp theo là cho Laravel nhận biết được Provider bạn vừa tạo,
mở file config/app.php và thêm một phần tử vào mảng providers

 

Tạo bản thiết kế

Liên tưởng việc build một ứng dụng cũng giống như với việc xây nhà, bước đầu tiên là cần có một bản thiết kế.

Trong lập trình, bản thiết kế được hiểu là interface, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khởi tạo interface cho demo này.

Tất cả các files interface, chúng ta sẽ đặt theo path app/Services/Contracts/, lần lượt tạo các files như sau:

Mẫu thiết kế chung cho việc gửi thông báo

Mẫu thiết kế gửi Mail

Mẫu thiết kế gửi SMS

 

Hiện thực bản thiết kế

Các files hiện thực interface chúng ta sẽ để theo path app/Services/

Implement các class concrete cho việc gửi thông báo (Notify)

Thêm mới class EmailOnly để thực hiện việc gửi mail để thông báo (Notify)

Thêm mới class SmsAddon để thực hiện việc tích hợp gửi Sms vào tác vụ gửi thông báo (Notify)

Implement các concrete class cho từng interface của mỗi chức năng tích hợp

Hiện thực LaravelMailer cho interface MailAdapter (cụ thể việc gửi Mail)

Hiện thực Sms cho interface SmsAdapter (cụ thể việc gửi Sms)

Binding bản thiết kế vào class hiện thực

Về mô hình Dependency Injection, sau khi chúng ta thực hiện việc Thiết kế và Triển khai thiết kế, vẫn còn một bước cuối cùng, đó là xin chính quyền địa phương “cấp giấy phép vận hành”, cụ thể là binding các interface vào các class hiện thực chính interface đó.

Framework Laravel đã hỗ trợ chúng ta việc này rất tốt thông qua hệ thống Service Provider, việc của chúng ta chỉ đơn giản là chỉ ra interface nào sẽ binding vào class nào, thế là xong.

Tham khảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.